• overons

Doelstelling

KORT MAAR KRACHTIG

Zorgen voor voldoende voeding, medische zorg, bewegingsmogelijkheden en een warme schuilplek voor honden in nood. Honden in “nood” in de breedste zin van het woord.

Bijvoorbeeld zwerfhonden, mishandelde honden en asielhonden, maar ook de honden die vanuit een veilige thuissituatie dreigen in de eerdergenoemde situatie terecht te komen. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Om dit te bereiken werken we samen met verschillende instanties en verlenen wij hulp aan gerelateerde stichtingen en verenigingen.

Wij bieden hulp aan buitenlandse asielen, nemen de honden die het nodig hebben op in gastgezinnen en bemiddelen bij herplaatsing en adoptie.

Om meer “welzijn” voor honden te creëren hebben we een enthousiast maar vooral ook deskundig team samengesteld. Het team bestaat uit: Een ervaren bestuur, dierenartsen, dierenartsassistenten, gedragsdeskundige, ervaringsdeskundige, voormalig asielbeheerder, veel enthousiaste opvanggezinnen, huisbezoekers, vluchtbegeleiders, coördinatoren, donatiewervers en matchmakers.

BELEID EN DOELSTELLING

BELEIDS- EN WERKPLAN STICHTING HONDENZORG EN WELZIJN

Handelsregister KvK-nummer: KvK65947088
RSIN of fiscaal nummer: 856328674

1. Kader

Het onderhavige beleidsplan wordt geformuleerd binnen het hieronder vermelde kader.

2. Doelstellingen (Art 2 van de akte van oprichting)

Het doel van de stichting is het bevorderen van het Nederlandse, Portugese en Spaanse dierenwelzijn in het algemeen en van honden in het bijzonder, dit in nauwe samenwerking met de plaatselijke asielen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en geldmiddelen en voorts door het verrichten van alle verdere handelingen, die met de doelstelling in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Speerpunt, vinden van een nieuwe thuisplaats voor de honden in Nederland en België.

Als globale doelen formuleert dit plan de volgende zaken:
– Indien mogelijk bieden van financiële, persoonlijke en materiële hulp aan dierenasiels, dierenasiels in directe nabijheid van Amposta in het bijzonder. Andere dierenasiels in Spanje en Portugal kunnen ook op hulp van de stichting rekenen zolang de financiële middelen dit toelaten.
– Het verzorgen van publiciteit t.b.v. asielhonden met als doel meer dieren een warm “thuis” te geven.
– Waar mogelijk dieren in nood helpen, zoals kettinghonden, wedstrijdhonden, zwerfhonden en honden die voor de jacht worden ingezet en na niet functioneren worden achtergelaten en verminkt.
– Bevorderen dat men honden laat steriliseren/castreren. Dit in samenwerking met lokale dierenartsen.
– Samenwerking met landelijke en regionale dierenwelzijnsorganisaties om een grotere kritische massa te maken voor het beïnvloeden van bestuur en politiek en om op effectievere wijze educatieve taken te kunnen uitvoeren.
– Het verstrekken van publiciteit en voorlichting over dierenwelzijn gericht op zowel volwassenen als kinderen.

3. Werkzaamheden in de vorm van projecten.                                             

Projecten ter uitvoering van het beleid. Projecten gericht op besteding van middelen en projecten gericht op het verkrijgen van middelen.

3a. Project puppy verblijf.

2016-heden. Project is om het puppyverblijf te overkappen en te voorzien van alle voorzieningen om de pups veilig en wel onder te kunnen brengen.

3b. Project Individuele opvanggezinnen. 2016 – heden

Opvanggezinnen vangen honden op die nog niet zijn geadopteerd, maar voor wie het beter is in een gezin in Nederland verzorgd te worden en daarvandaan te worden bemiddeld.

In sommigen gevallen zijn dit honden bij wie de adoptie in Spanje traag of moeilijk verloopt. Of het zijn Nederlandse honden die herplaatst moeten worden. De redenen zijn per hond verschillend.

Die opvang vergt extra geld voor speciale voeding -, opvoeding -, dierenarts- en verzorgingskosten. Hondenzorg en Welzijn draagt in de regel de extra kosten hiervoor. Dit project wordt gekenmerkt door het individueel karakter en de steeds wisselende verscheidenheid aan honden en opvanggezinnen.

De selectie van de ‘opvang’ gezinnen loopt altijd via een vrijwilliger. Deze
zal in de regel de potentiële ‘opvang’ gezinnen bezoeken en beoordelen of zij als zodanig geschikt zijn.

3c. Aanleg elektriciteit en water in asiel Amposta 2018-2019.

In het asiel in Amposta is inmiddels gestart met de aanleg van elektriciteit. Dit maakt het o.a. mogelijk dat het onderhouden en schoonmaken van de verblijven van de honden efficiënter en beter kan verlopen. Verder kan het terrein voorzien worden van verlichting.

3d. Aanschaf mobiele operatie-unit Amposta 2018-2019

Als de aanleg van de elektriciteit en het water voltooid is, kan er overgegaan worden tot de aanschaf en plaatsing van een mobiele unit op het terrein. Hierin zal een operatiekamer gerealiseerd worden zodat plaatselijke dierenartsen en dierenartsen uit Nederland ter plekke een sterilisatie- en castratieproject kunnen uitvoeren.

In de unit zal ook plaats zijn voor een kantoor, opslagruimte en kantine ten behoeve van de vrijwilligers.

4. Publiciteit algemeen                                                                                            

Opdat de subsidiemogelijkheid bij een zo breed mogelijk publiek bekend is en de beoogde projecten ook daadwerkelijk hun weg naar de stichting vinden c.q. door de stichting worden gevonden, wordt aan publiciteit gedaan.
Stichting Hondenzorg en Welzijn plaatst artikelen op social media zowel in Nederland als in Spanje.

5. Geldwerving                                                                                              

Schenkingen en donaties, erfenissen. De stichting heeft een relatief klein vermogen, in eerste instantie zullen donaties de belangrijkste bron van inkomsten zijn.

De stichting tracht particulieren en bedrijven als sponsor te interesseren, zodat of geld of materiaal ten behoeve van projecten kan worden aangewend. Via publiciteit zal de stichting haar doelen en projecten onder de aandacht brengen, m.n. binnen de dierenwelzijnswereld, en zo haar bekendheid uitbreiden en een beroep doen op donaties.

6. Beheer Vermogen

Het vermogen wordt op een rekening bij de RABOBANK geplaatst.

7. Besteding Vermogen

Het vermogen wordt vrijwel geheel besteed aan het welzijn van de dieren. De asielen worden niet gesubsidieerd. De behoefte aan medicijnen en de kosten voor dierenarts en voer zijn echter bijzonder hoog. Gemiddeld zijn er 300 tot 350 honden in verzorging. Ook wordt een gedeelte van het vermogen besteed aan de aankoop van benches (transport) en goederen ten behoeve van het asiel. Daarnaast wordt een gedeelte van het vermogen aangewend om medische kosten en dierenartskosten te vergoeden voor opvanggezinnen. In bijzondere gevallen zal Hondenzorg en Welzijn ook bijspringen wanneer het om voer gaat.

8.Kosten

Als kosten worden slechts de noodzakelijke kosten gemaakt, zoals de kosten voor de Kamer van Koophandel, de administratie, de website, publiciteit en kosten die noodzakelijkerwijs moeten worden gemaakt voor rechtstreeks aan een project gekoppelde kosten. Kosten voor dierenarts, medicijnen en transport kunnen door bestuursleden en vrijwilligers worden gedeclareerd.

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen verder geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 • Onze hoofdsponsor TIX.NL

  Meer informatie over TIX.NL? Klik hier om door te gaan.

  Lees meer
 • Bekijk onze reutjes

  Bekijk onze reutjes

  Klik snel verder om al onze reutjes te bekijken!

  Klik hier
 • Bekijk onze teefjes

  Bekijk onze teefjes

  Klik snel verder om al onze teefjes te bekijken!

  Klik hier
 • Bekijk onze puppy's

  Bekijk onze puppy's

  Klik snel verder om al onze puppy's te bekijken!

  Klik hier